REGULAMINY


REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ RUCH CHORZÓW


§ 1 Zasady ogólne

1. Zawodnikiem Akademii Pilkarskiej Ruch Chorzów mogą zostać dzieci, które ukończyły 4 lata i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze w grupach naborowych U5 - U10 mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów”.

3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

5. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika „Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów"

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie (drużyny ligowe U10 - U19) lub zgodę rodziców/opiekunów (grupy naborowe U5-U10), którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii.

2. Zawodnik „Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

b) trenować w odpowiednim stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić korki oraz buty halowe,

c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,

f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność a także zaangażowanie na treningach.

4. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§ 3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika „Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów”

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 25-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii a nie zapłatą za zajęcia. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem i Koordynatorem Akademii.

5.  Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do pokrywania kosztów wyjazdu na obóz w wysokości 950 złotych. W przypadku uczestnictwa w obozie rodzeństwa jego koszt wynosi:

- dwoje dzieci - 715 złotych/1 osoba 
- troje i więcej dzieci - 500 złotych/1 osoba

6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość, zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji Koordynatora Akademii.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Koordynatora Akademii

§ 5 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika „Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów” są:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,

d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,

e) usunięcie z Akademii.

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. „Akademia Piłkarska Ruch Chorzów” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii.

3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiazek rozstrzygać trener drużyny. 


 REGULAMIN OBOZÓW PIŁKARSKICH


Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

1. Pełnego wykorzystania programu obozu.

2. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach, wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów.

3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu.

4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.

5. Kontaktowania się z rodzicami w tym telefonowania i sms-owania, (poza czasem treningów, zajęć oraz do godz. 21:00)

6. Przyjmowania gości podczas obozu tylko w uzgodnieniu z kadrą obozu.

7. Opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

1. Zabrania ze sobą legitymacji szkolnej.

2. Zabrania ze sobą oryginałów dokumentów: Karta zgłoszenia uczestnika

3. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków, treningów oraz ciszy nocnej).

4. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

5. Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy.

6. Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów.

7. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia na basen, itp.

8. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku.

9. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.

10. Dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

Uczestnikom obozu zabrania się:

1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas wycieczek.

2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych (w tym piwa), posiadania i używania środków odurzających (w tym dopalaczy).

3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

5. Przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej.

6. Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach.

7. Przywłaszczania cudzych rzeczy.

8. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozów przewiduje się następujące kary:

1. Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.

2. Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów (szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 2 oraz 4). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.

3. W szczególnych przypadkach poza usunięciem z obozu może zostać wysłana informacja na piśmie do dyrektora szkoły oraz do dyrekcji klubu sportowego RUCH CHORZÓW S.A. 


 REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH


Począwszy od miesiąca września 2017 roku składki członkowskie w wysokości 60 zł/miesiąc należy wpłacać przelewem na podane konto bankowe:

Bank Zachodni WBK S.A. numer rachunku: 22 1090 2024 0000 0001 3493 7637.

Prosimy o dokonywanie wpłat do 25-go dnia każdego miesiąca, wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz miesiąc za jaki jest uiszczana płatność, np.:

- Jakub Kowalski, 2004, składka za 09/2017 -

Składki pobierane są z góry za każdy miesiąc (poza miesiącem lipcem, w którym nie prowadzimy zajęć).

W przypadku uczestnictwa w treningach rodzeństwa łączna składka miesięczna wynosi: 

- dwoje dzieci - 90 złotych 
- troje i więcej dzieci - 100 złotych

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty składki członkowskiej. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz pojedyncze, nie podlegają odpracowaniu lub rozliczeniu. W momencie rezygnacji osoba automatycznie zostaje wykreślona z miesięcznych opłat.

W przypadku braku wpłaty składek, Akademia zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub meczach.

 
 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

 
 
 
 

  Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji  Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                                                                                                                    - Wykonanie Michał Brzozowski