Artykuły

REGULAMINY


REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ RUCH CHORZÓW


 

§ 1 Zasady ogólne


1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów może zostać dziecko, które ukończyło czwarty rok życia.

2. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Zajęcia można rozpocząć po wypełnieniu i podpisaniu przez zawodnika oraz rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów.

4. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

5. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek, jak np. dopalacze.

6. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze w grupach naborowych U5 - U10 mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

7. Zajęcia w grupach U11 - U18 mają charakter zajęć lekcyjnych, w związku z czym rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na samodzielne przemieszczanie się dziecka do i ze szkoły na miejsce treningu, zbiórki przed meczem, turniejem itp., a także po ich zakończeniu.

8. Akademia Piłkarska Ruch Chorzów zastrzega sobie prawo do przeprowadzania selekcji na każdym etapie szkolenia zawodników.

 
§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów


1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie (drużyny ligowe U10 - U19) lub zgodę rodziców/opiekunów (grupy naborowe U5-U10), którą należy oddać trenerowi lub Koordynatorowi Akademii.

2. Zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów zobowiązuje się:

- godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningów, meczów, jak i w życiu codziennym,

- trenować w odpowiednim stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni.

- na trening przynosić odpowiednie obuwie - korki oraz buty halowe, przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

- wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

- być sumiennym i zdyscyplinowanym,

- w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

- wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

- podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,

- w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

- prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia,

- sprzęt treningowy, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.

- Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

- Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach. Decyzja o wyborze kadry meczowej należy do trenera prowadzącego.

- W trakcie trwania rozgrywek ligowych zawodnikom występującym w tych rozgrywkach zabrania się udziału w zgrupowaniach, turniejach, meczach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody trenera oraz Koordynatora Akademii.

- W miesiącu sierpniu zawodnik zobowiązany jest do uczestniczenia w treningach, obozach przygotowawczych oraz rozgrywanych meczach, zarówno ligowych, jak i towarzyskich.


§ 3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów


1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i wykazać szacunek dla drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich do 25-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii, a nie zapłatą za zajęcia. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. Wysokość i sposób opłacania składek członkowskich określa Regulamin opłacania składek członkowskich.

5. W przypadku zalegania z zapłatą składki członkowskiej za okres co najmniej dwóch miesięcy, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu uregulowania zaległości.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do pokrywania kosztów wyjazdu swojego dziecka na obóz letni oraz obóz zimowy.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach grup U5 - U10, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko nie będzie brało już udziału w zajęciach.

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Koordynatora Akademii.

 
§ 4 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania.


W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez zawodnika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, trener prowadzący w porozumieniu z Koordynatorem Akademii, może nałożyć na zawodnika karę dyscyplinarną.
Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii Piłkarskiej Ruch Chorzów są:

- upomnienie,
- nagana,
- kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
- dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,
- usunięcie z Akademii.

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej lub nagannego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

Uporczywe nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów Regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii.

 
§ 5 Postanowienia końcowe


Akademia Piłkarska Ruch Chorzów zastrzega sobie zmiany w niniejszym Regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

Raz na pół roku, podczas zebrania w szkole, do której uczęszcza zawodnik, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego, trener prowadzący przedstawia informacje na temat indywidualnych możliwości i potencjału zawodnika.
Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący w porozumieniu z Koordynatorem Akademii.
 


 REGULAMIN OBOZÓW PIŁKARSKICH


Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystania programu obozu.
2. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz na boiskach, wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów.
3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu.
4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
5. Kontaktowania się z rodzicami w tym telefonowania i sms-owania, (poza czasem treningów, zajęć oraz do godz. 21:00)
6. Przyjmowania gości podczas obozu tylko w uzgodnieniu z kadrą obozu.
7. Opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.


Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:
1. Zabrania ze sobą legitymacji szkolnej.
2. Zabrania ze sobą oryginałów dokumentów: Karta zgłoszenia uczestnika
3. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków, treningów oraz ciszy nocnej).
4. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
5. Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy.
6. Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów.
7. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia na basen, itp.
8. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku.
9. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
10. Dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.


Uczestnikom obozu zabrania się:
1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas wycieczek.
2. Posiadania i palenia papierosów (w tym e-papierosów), posiadania i picia napojów alkoholowych (w tym piwa), posiadania i używania środków odurzających (w tym dopalaczy).
3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
5. Przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej.
6. Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach.
7. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
8. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.


Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozów przewiduje się następujące kary:
1. Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
2. Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów (szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 2 oraz 4). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.
3. W szczególnych przypadkach poza usunięciem z obozu może zostać wysłana informacja na piśmie do dyrektora szkoły oraz do dyrekcji klubu sportowego RUCH CHORZÓW S.A. 

 


 REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH


Począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku składki członkowskie w wysokości 100 zł/miesiąc należy wpłacać przelewem na podane konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A. numer rachunku: 22 1090 2024 0000 0001 3493 7637.


Prosimy o dokonywanie wpłat do 25-go dnia każdego miesiąca, wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz miesiąc za jaki jest uiszczana płatność, np.:
- Jakub Kowalski, 2004, składka za 05/2020 

Składki pobierane są z góry za każdy miesiąc.

W przypadku uczestnictwa w treningach rodzeństwa łączna składka miesięczna wynosi: 
- dwoje dzieci - 80 złotych za 1 dziecko
- troje i więcej dzieci - 60 złotych za 1 dziecko


Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty składki członkowskiej. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz pojedyncze, nie podlegają odpracowaniu lub rozliczeniu. W momencie rezygnacji osoba automatycznie zostaje wykreślona z miesięcznych opłat.

Składki nie są opłatą za trening, a opłatą członkowską i pobierane są za wszystkie miesiące w roku, również lipiec, w którym nie odbywają się treningi /wyjątek stanowią grupy naborowe U5 - U10, które za lipiec nie płacą).

W przypadku braku wpłaty składek, Akademia zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub meczach.
 
 
 
 
 
 


PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU!

ZAJĘCIA DLA DZIECI 4-10 LAT!

NASI PARTNERZY

 
 
 
 

SPONSORZY

 

WIEŚCI Z KLUBU

 

 

  Ruch Chorzów S A  OI                                                                                                 Polityka prywatności